Privacyverklaring overeenkomstig GDPR regelgeving.

VVW Taxandria vzw

Nieuwe Kaai 30 B2

2300 Turnhout

taxandriaturnhout@telenet.be

vzw Taxandria hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
vzw Taxandria houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vzw Taxandria zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VVW Taxandria vzw,

Nieuwe Kaai 30 B2,

2300 Turnhout

taxandriaturnhout@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden door vzw Taxandria verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Om te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. onze effectieve leden van de vzw Om als club, aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW), u als lid aan te melden (effectieve en toegetreden leden met uitzondering van de sympathiserende leden) en aldus te genieten van de aldaar aan deze leden toegekende voordelen (vermindering liggeld in Ankerhavens, verzekering)

* Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen met toestemming van betrokkene
* Het verzenden van rekeningen en persoonlijke kennisgevingen.
* Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen verwerken:
* Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail - persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
* De gezinssamenstelling inclusief de inwonende minderjarige kinderen.
* Het eventuele lidmaatschap bij een vroegere jachthavenclub.
* Gezondheidsattest bij schippers die +69 j zijn.
* De gegevens van uw boot (inschrijving, verzekeringsattest)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij, namelijk de erkende sportfederatie VVW hoger vermeld, ten einde de VVW en club lidkaarten aan te maken en de gegevens (identiteit, persoonlijke kenmerken, gezinssamenstelling, telefoon, e-mailadres, naam boot en desgevallend het gezondheidsattest) op te slaan in hun webapplicatie (VVW link).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkings-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. De toelating tot verstrekking van deze gegevens aan de sportfederatie VVW wordt gegeven door het invullen van uw lidmaatschap aanvraag voor zover uw aanvraag positief wordt beantwoord door vzw Taxandria. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het invullen van het aanvraagformulier voor lidmaatschap van de vereniging door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger behelst de toestemming tot het verwerken van deze gegevens.

Bewaartermijn:

Vzw Taxandria bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik (einde lidmaatschap) bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
* We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
* Onze leden van de raad van bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
* De Web applicatie VVW link is slechts toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord
* Alle e-mails, verzonden aan onze leden (effectieve, toegetreden en sympathisanten) worden in BCC verzonden
* De webmailapplicatie is enkel toegankelijk met wachtwoord door de leden van de raad van bestuur en de IT verantwoordelijke.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website (www.taxandriaturnhout.be). Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voor dat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Website:

Op de website van VVW Taxandria vzw verschijnen regelmatig foto's van onze leden tijdens activiteiten. U heeft het recht om een foto waarin u of een gezinslid herkenbaar aanwezig zijn, te laten verwijderen.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:

VVW Taxandria vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en met email aan de leden.