1994... De aanzet tot het ontstaan van VVW TAXANDRIA vzw.

ontstaan

Turnhout met zijn 40.000 inwoners, zette haar naam op de wereldkaart met het Turnhoutse Begijnhof, Kasteel van de Hertogen van Brabant en Carta Mundi de wereldproducent van de speelkaart, maar Turnhout had geen jachthaven. Door de opkomende toervaart werd dit als een gemis aangevoeld. Hier zou/moest een prachtig rustpunt kunnen komen op het lange kanaal van Postel naar Schoten. Er was op dit traject al weinig kans was om netjes aan te meren. Yachting was in Turnhout onbekend, dus sensibiliseren was de boodschap..

Zoals op veel plaatsen nam toenmalig toervaartvoorzitter Willy Lebruyn niet de koe bij de horens, maar hij deed eerder de landvast op de bolder. Hij dirigeerde de toervaartreünie van 1994 naar de Nieuwe Kaai in Turnhout.

Het was een gedurfd plan, want infrastructuur was er onbestaand. Op de oever stond nog wat er restte van een vroegere betoncentrale, die had in een vroeger leven wel industrie gebracht, maar was wachtend op de slopershamer. Er was geen water en geen stroom. Maar door de samenkomst van zoveel VVW bootliefhebbers, door het grote succes van deze bijeenkomst werden dromen omgezet in realiteit. Zelfs het stadsbestuur was tevreden. Onder handgeklap, bij de receptie op het stadhuis, vond de burgemeester, Marcel Hendrickx, een jachthaven in zijn Turnhout een prachtig vooruitzicht en zwoer er met zijn vroede vaderen hier aan mee te werken. Wij weten dat Gods molen langzaam maalt, die van de administratie nog trager, dus zou er nog wel wat water door de vaart lopen eer er schot in die zaak zou komen. Na aanhoudend aandringen van de VVW en veel vergaderingen later werd de aanzet gegeven door de Dienst der Scheepvaart. De verzande zwaaikom werd uitgediept, de oevers werden geherwaardeerd. De nv De Casteleyn, een particulier onderneming, had ondertussen plannen klaar voor een jachthaven aan de Nieuwe Kaai. Water- en elektriciteitsleidingen werden aangebracht, bolders en steigers geplaatst.

Een haven is één ding, zeer belangrijk, maar een haven is nog geen club. Vanuit VVW werd gevraagd aan Jan en William Van Laer, beiden lid van VVW Geel, om in Turnhout een VVW club op te richten. En zo geschiedde, William werd voorzitter, Jan deed de penningen en Rita Van Rooy zou het secretariaatswerk opnemen. Willy Lebruyn, specialist in nautische aangelegenheden nam een bestuursfunctie op. De oprichtingsakte van de vereniging verscheen in het Staatsblad op 22 december 1998. Enkele uren later meerde de eerste boot aan. De "Bibo " met schipper Fons Aerts , meerde aan. Alfons Aerts, zeg maar Fons ... werd de eerste havenmeester.

Al vroeger hadden de "Turnhoutse Kajakvaarders" de Nieuwe Kaai al ontdekt. Jaarlijks organiseerden zij een wedstrijd, de "drakenbootrace". Een evenement dat gesteund werd door VVW . Voor dit evenement werden zoveel mogelijk Jachtclubs uitgenodigd. Zo werden stad, haven, regio en beide clubs in de kijker geplaatst. Grote plannen werden toen gesmeed. Burgemeester Hendrickx, die erevoorzitter was van Marivin de tweejaarlijks in Tilburg gehouden havenfeesten, zag dit ook graag in Turnhout gebeuren. In deze omstandigheden kon VVW Taxandria niet op zich laten wachten. De organisatie van "midzomertocht" werd op poten gezet, we schreven toen 2001. Een delegatie uit Tilburg kwam op bezoek, en op grond van hun knowhow werd "Het Turnhouts Watersportfestival", als tweejaarlijkse happening geboren, dit onder de auspiciën van Marivin en betoelaagd als "grensoverschrijdend watertoerisme". In het kader van Interreg III waarbij middelen vrij kwamen voor dit soort projecten zou de hele kade en de kanaaloever een moderner kleedje krijgen in 2005.

Inmiddels steeg het ledental, er vonden in de haven een tiental motorjachten en een authentieke platbodem een vaste ligplaats. De grote troeven voor de Turnhoutse jachthaven waren de ligging, dicht bij het centrum en zijn aansluiiting op het uitgebreide netwerk van fietspaden. Hierdoor kon ze op zeer korte tijd naam maken als toeristische trekpleister. De meer dan zeshonderd vaarbewegingen van jachten, opgetekend bij de nabijgelegen bruggen bewezen dit.

De haven bleef groeien en kende uiteraard zijn groeipijnen. Erg voor deze jonge club, gelegen in de volledig vernieuwde omgeving, in een prachtig decor.. Gelukkig waren er toch een aantal leden die de haven niet teloor wilden laten gaan. Met gangmakers Jos Berden en Jan Van Laer werd een nieuwe impuls gegeven die gekenmerkt werd/is door een stabiliteit, stabiliteit die tot op vandaag de basis is van VVW Taxandria vzw. .