Ontstaan van de club

1994 De aanzet tot VVW Taxandria VZW.  

De op komende toervaart liet menige Turnhoutenaar het gemis inzien van een jachthaven in hun stad. Een stad met 40.000 inwoners die haar naam met de productie van speelkaarten op de wereld-kaart had gezet. Hier zou toch een prachtig rustpunt kunnen komen op het lange kanaal van Postel naar Schoten. Dit temeer omdat er op dit traject zo weinig kans was om netjes aan te meren. Maar yachting was in Turnhout weinig gekend, dus zou er wel eerst wat moeten gebeuren om hier die zaak te sensibiliseren.  

Als op zoveel plaatsen nam ook hier toenmalig toervaart voorzitter Willy Lebruyn niet de koe bij de horens, maar deed hij eerder de landvasten op de bolder. Hij dirigeerde de toervaartreünie van 1994 naar de Nieuwe Kaai in Turnhout.  

Het was een gedurfd plan, want infrastructuur was er onbestaande. Op de oever stond nog wat restte van een vroegere betoncentrale die in een vorig leven wel industrie had gebracht, maar nu overwoekerd op de slopershamer wachtte. Er was geen water en geen stroom. Maar zoals dat meer gaat in VVW kringen werd het samenzijn met zoveel boten een succes. Zelfs het stadsbestuur was tevreden. Onder handgeklap, bij de receptie op het stadshuis, vond de burgemeester, Marcel Hendrickx, een jachthaven in zijn Turnhout een prachtig vooruitzicht en zwoer er met zijn vroede vaderen zeker aan mee te werken.  

Wij weten dat Gods molen langzaam maalt, en die van de administratie nog trager, dus zou er nog wel wat water door de vaart lopen eer er schot in die zaak zou komen. Na aanhoudende zorg van VVW en veel vergaderingen werd toch de aanzet gegeven door Dienst de Scheepvaart. Zij diepten de verzande zwaaikom weer uit en herwaardeerden de oevers. De nv De Casteleyn, een particulier onderneming, had ondertussen ook haar plannen klaar voor een jachthaven aan de Nieuwe Kaai. Met modern materiaal werden water- en electricitsleidingen aangebracht, bolders en steigers geplaatst.  

Een haven is één ding, zeer voornaam, maar dat is nog geen club. Vanuit VVW werd gevraagd aan Jan en William van Laer, beiden lid van VVW Geel, om in Turnhout ook een VVW club op te richten. Moeilijk was dat niet, William werd voorzitter, Jan deed de penningen en Rita van Rooy zou het secretariaatswerk uitvoeren. Willy Lebruyn, specialist in nautische aangelegenheden nam ook een bestuursfunctie. De vestiging verscheen in het Staatblad op 22 december 1998. Lang lag de haven niet leeg. Aldra meerde "Bibo" er af en haar schipper, Alfons Aerts – zeg maar Fons – werd havenmeester.  

Al vroeger hadden de "Turnhoutse Kajakvaarders" zich op die plaats gevestigd. Jaarlijks organi-seerden zij een wedstrijd, de "drakenbootrace". Een evenement dat VVW graag steunde, en zoveel als mogelijk jachten op uitnodigde. Zo werden stad, haven, regio en beide clubs gepromoot. Er volgde nog grotere plannen, want burgemeester Marcel Hendrickx, die ook erevoorzitter was van Marivin de tweejaarlijkse in Tilburg gehouden havenfeesten, zag zoiets ook graag hier gebeuren. Dat kon VVW Taxandria niet op zich laten zitten, en ze organiseerden de "midzomertocht" voor het eerst in 2001. De delegatie uit Tilburg kwam op bezoek, en op grond van hun knowhow kon ook hier 'Het Turnhouts Watersportfestival' als tweejaarlijkse happening doorgaan onder auspiciën Marivin en betoelaagd als 'grensoverschrijdend watertoerisme'. In het kader van Interreg III waarbij middelen vrij kwamen voor dit soort projecten, zou de hele kade en de kanaaloever een modern kleedje krijgen in 2005  

Inmiddels steeg het ledental, er vonden in de haven een tiental motorjachten en een authentieke platbodem een vaste ligplaats. De grootste troef was dat ze zo dicht bij het centrum lag en aansloot op het uitgebreide netwerk van fietspaden. Hierdoor kon ze op zeer korte tijd naam maken als toeristische trekpleister. De zeshonderd vaarbewegingen van jachten, opgetekend bij de nabijgelegen bruggen bewezen dit.  

We spreken nu 2014, weer enige tijd later. Een bestuur ging, een bestuur kwam. Van Marivin en 'Het Turnhouts Watersportfestival' zijn jammer genoeg evenementen van het verleden. De haven bleef groeien en kende ook zijn groeipijnen. Bijna waren deze fataal voor de jonge club. Gelukkig waren er toch een aantal leden die de haven, in het prachtig decor van de volledige vernieuwde havenomgeving, niet teloor wilden laten gaan en met gangmakers Jos Berden en Jan van Laer werd een nieuwe impuls gegeven die gekenmerkt worden door stabiliteit en met oog op sociale events.

Nu in 2015 is de jachthaven uitgebreid met 10 ligplaatsen en dit voornamelijk voor passaten, tevens had de jachthaven 800 overnachtingen en 30 vaste liggers. Hopelijk blijft de club nog verder groeien.