Havenreglement

1.Inleiding.

Het havengebied wordt beheerd door de Jachtclub VVW Taxandria vzw

Ondernemingsnummer : 0466.083.812

Maatschappelijke Zetel : Nieuwe Kaai 30/2 2300 Turnhout

NV DE Haven heeft een concessie overeenkomst met De Vlaamse Waterweg

Ondernemingsnummer : 0881.821.753

Maatschappelijke Zetel : Stationstraat 5 2300 Turnhout.

NV De Haven int jaarlijks het liggeld. Iedere vaste ligger ontvangt hiervoor een factuur.

De havenmeester, zijn vervanger en/of de bestuurders van VVW Taxandria vzw zijn bevoegd en verantwoordelijk voor het naleven van onderstand reglement.

Deze opdracht is opgenomen in de overeenkomst tussen de NV De Haven en de VVW Taxandria vzw

De VVV Taxandria vzw heeft effectieve leden en toegetreden leden. De effectieve leden vormen de Algemene Vergadering en kiezen onder hen de bestuurders die eveneens het dagelijks bestuur uitmaken. Effectief lid worden van de VVW Taxandria vzw kan volgens de procedure omschreven in artikel 6 van de statuten (op website en Clubschip) van de vzw.

Het Havenreglement heeft de bedoeling om de omgang tussen de leden (effectieve en toegetreden) van de VZW, de omgang onderling, de activiteiten en verplichtingen op en rond de clubterreinen (haven, gebouwen en ligplaatsen) in goede banen te leiden.

De club is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW)

Alle effectieve en toegetreden leden zijn lid van het VVW en ontvangen op naam van het gezinshoofd een lidkaart. Alle leden genieten de voordelen door de VVW verstrekt. De VVW blijft aansprakelijk voor deze voordelen en de VZW Taxandria vzw is niet aansprakelijk voor eventuele discussie met de VVW.

2. Aanvaardingsprocedure ligplaats en lidmaatschap VVW Taxandria mbt toegetreden leden

Kandidaten voor een ligplaats dienen hun kandidatuur te stellen op de daarvoor voorziene formulieren die ter beschikking worden gehouden door het bestuur.
Een formulier is eveneens te downloaden van de website. Het formulier dient volledig ingevuld verzonden te worden aan VVW Taxandria Nieuwe Kaai 30/2 te 2300 Turnhout of overhandigd aan één der bestuurders. De gezinsamenstelling vermeldt de inwonende gezinsleden.

De kandidaturen zullen op de eerstvolgende vergadering van het bestuur vertrouwelijk behandeld worden en de beslissing zal schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld worden aan de kandidaat. Het lidmaatschap heeft slechts uitwerking nadat de bijdrage van lig- en lidgeld volledig is vereffend behoudens anders beslist.

De ligplaats die aan het lid - booteigenaar wordt toegewezen is enkel toegewezen voor die boot waarvoor het lid heeft ingeschreven en mag niet door dezelfde booteigenaar gebruikt worden voor een andere boot of aan een derde doorgegeven, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Voor vaste liggers is het lidmaatschap bij VVW Taxandria en VVW verplicht.

Indien leden - booteigenaars een nieuwe aanvraag doen voor een ligplaats voor een boot waarvan de afmetingen afwijkend zijn voor de tot dan toe gebruikelijke ligplaats, komen deze op een wachtlijst terecht. Voor alle andere aanvragen is er geen wachtlijst en worden zij per binnenkomst behandeld.

De bijdrage is voor één jaar en is jaarlijks aanpasbaar door beslissing van de raad van bestuur.

3. Informatievergadering voor alle toegetreden leden:

Jaarlijks zal er minstens één informatieavond ingericht worden .
Hierop wordt een overzicht gegeven van de geplande activiteiten, wordt de financiële toestand van de VZW toegelicht en is er ruimte voor alle leden om hun opmerkingen te formuleren.
Tevens wordt op regelmatige basis een activiteitenkalender toegezonden en, indien nodig, tussentijdse informatiebrieven per e-mail.

4. Overdracht lidmaatschap:

Indien een toegetreden lid de wens uitdrukt zijn lidmaatschap over te dragen aan, of, in geval een kandidaat toetredend lid een lidmaatschap wenst over te nemen van, een ander gezinslid van maximaal de tweede graad, een samenwonende, huwelijk, of overdracht van de boot, kan dit enkel gebeuren na aanvraag en goedkeuring door de raad van bestuur.
Er is dan geen nieuwe bijdrage verschuldigd op voorwaarde dat er geen onderbreking van de bijdrage is geweest.
Bij overdracht van een boot aan derden is er geen enkele garantie van aanvaarding van de kandidatuur van de nieuwe eigenaar.

5. Lidgeld en kostenafrekening.

Lidgeld en kostenafrekening worden betaald via overschrijving op de bankrekening van VVW Taxandria vzw zoals aangegeven op de jaarlijks verzonden rekening.
De verbruikte elektriciteit ( voorschot in april – juli – oktober – afrekening in januari) aan de hand van de door de havenmeester afgelezen meterstand berekend worden.
De verschuldigde betaling dient binnen de dertig dagen na ontvangst van de rekening te worden overgeschreven.
Bij niet of niet tijdige betaling wordt het lid geacht ontslag te nemen en zal hij/ zij verzocht worden de toegewezen ligplaats te ontruimen.
Leden (effectieve en toegetreden) die in de loop van het jaar hun ligplaats met of zonder hun lidmaatschap opzeggen hebben geen recht op terugbetaling van het betaalde voor dat jaar.
Een aanvaard toegetreden lid zal een volledig jaar lidgeld verschuldigd zijn voor zover zijn/haar boot aangeboden werd in de haven vóór 30 september van het lopende jaar.
De betaalde gelden (betaald "als voorschot" na indienen aanvraag) zullen in dat geval verrekend worden.
Indien de boot na 30 september in de haven werd aangeboden is een lidgeld verschuldigd gelijk aan de helft.
Het lidgeld zoals vastgesteld door de raad van bestuur ( thans 40.00 € ) is onderdeel van het totale lidgeld (nu 150.00 € waarin 110.00 € voor VVW).
De raad van bestuur kan sympathiserende leden aanvaarden welke geen rechten putten van hun lidmaatschap.
De raad van bestuur bepaalt de hoogte van hun bijdrage en bepaalt de clubactiviteiten waarop deze sympathisanten worden uitgenodigd.

6. Etiketten, vlaggen en kentekens.

Het dragen van uniformen, dassen, knopen en het gebruik van elk voorwerp voorzien van kentekens eigen aan de club zijn toegelaten voor alle leden.
Elk varend lid wordt geacht onder de wimpel van de club en van de VVW te varen en tevens de nationaliteitsvlag van het land waarin zijn/haar boot is ingeschreven.
Elk toegetreden lid dient zich tevens te houden aan de nationale en internationale reglementen met betrekking tot de uitrusting en documenten van zijn boot.

7. Verplichtingen en verantwoordelijkheden:

Iedere afgemeerde boot dient behoorlijk vastgemaakt te worden zonder andere boten te hinderen.
Elke booteigenaar blijft aansprakelijk voor mogelijke schade aan de aangemeerde of in de haven varende boten en de haveninstallaties, zij het veroorzaakt door hem/haarzelf, zijn/haar aangestelde of zijn/haar gasten.
De havenmeester kan in noodsituaties de aangemeerde boten verhalen of er ingrepen op toepassen om schade aan de bo(o)t(en) en/of haveninstallaties te vermijden.
Indien deze noodingrepen veroorzaakt zijn door een gebrek aan voorzorg van de booteigenaar of diens aangestelde zullen de eventuele kosten op deze verhaald worden.
Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden) voor de boot is verplicht en ieder jaar dient het verzekeringsbewijs te worden meegedeeld aan de penningmeester die hierop toezicht houdt.

8. Specifieke bepalingen.

Het is verboden:

De goede orde in de jachthaven en omliggende terreinen en gebouwen te verstoren; overlast te veroorzaken door ongepast muziek of andere bronnen van geluid te maken.

Andere waterweggebruikers of aangemeerde boten te hinderen of in gevaar te brengen. Zo dient het verkeer in het havengebied op zulke trage wijze plaats te vinden dat er zo goed als geen golfslag wordt veroorzaakt.

Opzettelijk schade te berokkenen aan het ter beschikking gestelde materiaal of infrastructuur.

Op de wegen, parking, steigers of de gebouwen van de haven voorwerpen te plaatsen of verplaatsen of achter te laten die het verkeer of de normale werking van de haven en haar infrastructuur, uitbating clubschip inbegrepen, te verstoren of te hinderen.
Elke opmerking desbetreffend van de havenmeester of een bestuurder dient onmiddellijk opgevolgd te worden.

Te lassen, slijpen, schuren of welke werkzaamheden dan ook aan de buitenzijde van een boot of op de kade welke op enigerlei wijze schade of bovenmatige hinder aan de omliggende vaartuigen of haveninstallaties kan veroorzaken.
Kleinschalig handmatig schuren en het wasonderhoud vallen niet onder deze verbodsbepaling.
Overleg met de naburen en de havenmeester is steeds aanbevolen.
Indien de booteigenaar alsnog de onderhoudswerken wenst uit te voeren die onder dit verbod vallen zal dit enkel kunnen gebeuren in samenspraak met de havenmeester die daartoe een aangewezen aanlegplaats zal aanduiden en de duurtijd hiervan zal bepalen.

Een automatische bilgepomp bij een aangemeerde boot op actief te zetten.

Te vissen in de haven, zowel langs de steigers als van op de boten. Er is een algemeen visverbod voor de haven, aangeduid door de verbodsborden geplaatst door de bevoegde overheid.

Afval van eender welke aard op het terrein of aanhorigheden achter te laten.

De in de Kubus geplaatste afvalcontainer is uitsluitend bestemd voor het huishoudelijk afval afkomstig van het normale huishoudelijk verbruik op de boten. Enkel de door het bestuur tegen een vergoeding ter beschikking gestelde afvalzakken kunnen, stevig dichtgebonden, aan de Kubus worden gedeponeerd.

Glazen potjes/flessen en drankblikken kunnen worden gedeponeerd in de glascontainer in de Brugstraat (naast de I-fitnes op 150 meter van de haven).

Gevaarlijk afval, evenals afgewerkte olie, vetten en verfresten dienen te worden meegenomen door de booteigenaar of diens aangestelde, zij dienen zelf zorg te dragen voor het verwijderen en dit op een wettelijke manier.

De eigenaars die met toelating gehuisvest zijn op hun boot dienen zich te voorzien zoals elke inwoner van de stad Turnhout van door de stad Turnhout aangewezen recipiënten.

Zich in het bevolkingsregister van de Stad Turnhout te laten inschrijven met adres (ook als referentieadres) van de haven (Nieuwe kaai 30) zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Passanten die misbruik maken van een uitzonderlijke lang verblijf of van een winterberging om op de boot effectief te verblijven, worden uit de haven verwijderd.

Binnen de haven aan te meren buiten de daartoe dienende steigers zonder toestemming van de havenmeester die de noodzaak ervan in overweging zal nemen en de duurtijd zal bepalen.

Buiten de periode van 1 oktober tot 1 mei een winterafdekking op zijn boot te behouden.

9 . Algemeen.

De havenmeester

Houdt toezicht op het gebruik van de volledige haveninstallatie inclusief terrein en gebouwen.

De havenmeester adviseert de raad van bestuur bij de mogelijkheden van ligplaatsen voor kandidaat leden en duidt de ligplaatsen voor passanten binnen de mogelijkheden die er bij aankomst van de passant(en) zijn.

Bij discutie tussen een kandidaat voor een vaste ligplaats en de Havenmeester zal deze de RVB informeren, De RVB zal dan NV DE Haven contacteren voor overleg.

De havenmeester is bevoegd om alle nuttige beslissingen te hemen met het oog op de veiligheid en de goede orde.

De havenmeester heeft het recht de haven te ontzeggen of deze te verplichten tot vertrek ten aanzien van ieder passantenjacht of persoon waarvan de aanwezigheid de goede orde in gevaar brengt.

De Havenmeester zal hierover met de RVB overleggen.

De havenmeester heeft het recht vaartuigen ten allen tijde te verleggen of te verplaatsen. Een toegewezen ligplaats van een lid of een passant is steeds onder voorbehoud van de aanwijzingen van de havenmeester, er zijn dus geen "vaste ligplaatsen".

De havenmeester is verantwoordelijk voor de aanduiding van de ligplaatsen voor de winterberging van niet-leden. De retributie hiervoor wordt vastgesteld door het bestuur van de VVW Taxandria in overleg met NV De Haven.

Bevelen en onderrichtingen van de havenmeester dienen te worden nagevolgd

De havenmeester kan, tijdelijk en onder toezicht van de raad van bestuur, zijn bevoegdheden delegeren.

De booteigenaar

Is gehouden de hem/haar toegewezen ligplaats en de onmiddellijke omgeving ervan te onderhouden.

Bij het verlaten van de ligplaats dient de booteigenaar aan te duiden met het rood/groen bord van zijn ligplaats of hij/zij al dan niet zijn/haar ligplaats vrij geeft als aanlegplaats voor passanten.
Van zodra de booteigenaar meer dan drie nachten zijn/haar boot niet aanmeert is hij/zij verplicht een bord met de groene zijde zichtbaar aan te brengen.
Hij/zij dient de havenmeester alsnog in te lichten over de vermoedelijke duur van zijn/haar afwezigheid.
De havenmeester zal dan rekening houden met de voorziene datum van terugkeer.
In geval van een niet aangekondigde afwezigheid van meer dan drie nachten, zal de havenmeester vanaf de vierde nacht vrij kunnen beschikken voor het aanmeren van passanten aan de betreffende ligplaats, zelfs indien deze voorzien is van het rode bord.
Bij terugkeer is er voor de normale gebruiker van de desbetreffende ligplaats geen garantie van ligplaats.
Opgelet : de elektriciteit meter loopt door indien je geen melding maakt van een vertrek.

De leden van VVW Taxandria vzw kunnen van 1 mei tot eind oktober op vertoon van hun VVW lidkaart gratis aanmeren in enkele naburige havens.
Dit zijn : Blauwe Kei – Yacht club Geel – De Blauwe Reiger en Het geVaer.
Dit aantal havens kan uitgebreid worden.
De faciliteiten , welke afhankelijk zijn van deze clubs worden meegedeeld in het havenkantoor.

Bij verkoop van een boot van een lid kan de hem/haar toegewezen ligplaats nooit worden overgenomen door de nieuwe eigenaar behoudens zoals bepaald in art.4.
Deze nieuwe eigenaar dient eerst zijn/haar kandidatuur als toegetreden lid aan de raad van bestuur voor te stellen.

Al de lokalen en materialen van de club staan onder verantwoordelijkheid van de gebruikers, die verzocht worden deze te behouden in de staat waarin zij zich bevonden vooraleer er gebruik van gemaakt werd.

Materiale mogen slechts door de leden gebruikt worden op voorwaarde dat ze met kennis van zaken en respect gebruikt worden.

De VZW kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen van welke aard dan ook aan personen, voertuigen, vaartuigen of materiaal.

De wagens dienen op de aangeduide plaats te parkeren. (Op Privaat/publieke aan winkels-parking Nieuwe Kaai)

Elk lid is er toe gehouden elke onregelmatigheid die hij/zij meent te erkennen aan een bestuurslid mede te delen.

Het aftappunt voor grijswater en bilgewater moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor alle schepen die er gebruik van willen maken.
Ook passanten en in nood verkerende schepen moeten er gebruik van kunnen maken.

Deze clausule zal met degene die deze steiger (32) als ligplaats wenst te gebruiken doorgesproken worden, zodat betrokkene weet dat deze steiger op alle momenten vrij moet kunnen gemaakt worden.

10. Het Clubschip - Activiteiten - Feestcomité:

Het clubschip, terras en de sanitaire installaties (in Boothuis) zijn eigendom en/of in beheer van de vzw Taxandria.
De uitbating gebeurt door vrijwilligers.
De leden gebruikers worden dan ook verzocht zich te houden aan de openingsuren die door de verantwoordelijke van het vrijwilligersteam worden opgesteld.
Het sanitaire blok blijft toegankelijk met de daartoe te gebruiken code.
Het clubschip kan door ieder effectief en toegetreden lid worden afgehuurd aan een democratische prijs, dit in overleg met de voorzitter en de clubschipverantwoordelijke.
De uitnodigingen aan de leden worden gericht aan het gezinshoofd.
De uitnodiging tot deelname aan de "leden" activiteiten (vb info avond, nieuwjaarsreceptie) gelden eveneens voor de inwonende gezinsleden zoals opgegeven bij de kandidaatstelling of op later tijdstip meegedeeld.
De uitnodiging voor de sympathisanten gelden ten persoonlijke titel.
De andere activiteiten staan eveneens open voor derden.

11. Werksteiger.

Het gebruik van de werksteiger (in het kanaal) is enkel toegelaten na voorafgaandelijke aanmelding bij de havenmeester.
Deze zal een periode van maximaal 14 dagen vastleggen waarbinnen de boot aan de werksteiger mag aangemeerd blijven.
Indien na deze periode de werken nog niet zouden zijn beëindigd en een aansluitende periode nog niet is aangevraagd door een andere schipper, kan op tijdig verzoek deze eerste periode éénmalig met 8 dagen worden verlengd.
Het elektriciteitsverbruik op de meter van de werksteiger wordt afgerekend met de havenmeester.
Behoudens in geval van noodherstelling kunnen enkel schippers-leden van VVW Taxandria vzw gebruik maken van de werksteiger om werken uit te voeren.

Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de werksteiger (behalve in uitzonderlijke gevallen van nood na schriftelijke toelating van de havenmeester) op:

Zaterdag tot 14.00 uur
Tijdens de weekdagen van 9.00 tot 17.00 uur

12. Sancties:

Bij niet naleven van dit reglement van inwendige orde kunnen er door de raad van bestuur sancties lasten het lid getroffen worden van gaande een berisping tot uitsluiting uit het lidmaatschap.

Slot.

Alle, niet in huidig reglement voorziene situaties dienen, indien spoed vereist, door de havenmeester of, bij zijn afwezigheid door een aanwezig lid van de raad van bestuur, voorlopig opgelost worden.
Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de RVB overleggen om de problematiek in het reglement aan te passen.
Ieder lid zal de gelegenheid gegeven worden om kennis te nemen van dit reglement en ontvangt er een kopie van.
Het kan tevens geraadpleegd kunnen worden op de website www.jachthaven turnhout.be

Goedgekeurd door de raad van bestuur VVW Taxandria vzw te Turnhout 10 december 2018

taxandriaturnhout@telenet.be

www.jachthaventurnhout.be